Arkitektur i naturlige
materialer der sikrer minimal miljøbelastning og optimalt indeklima

7

House of Nature | Silkeborg

På kanten mellem åben eng og tæt skov indplacerer denne bygning sig som rammen og udgangspunkt for Silkeborg Højskoles friluftselevers undervisning. Som reference til skoven og bygningens brug, er træ en gennemgående tematik både konstruktivt og visuelt.

Som særligt fokus bygges der med diffusionsåbne konstruktioner specialdesignet til eksponering både inde og ude med mindsket varmetab til følge. Dertil udføres bygningen som “Design for disassembly”, der gør det muligt over tid at kunne adskille elementerne fra hinanden og genbruge træet i nye sammenhænge. På samme vis sættes bygningen på skruefundament, så beton til fundament undgås og bygningen skånsom kan strække sig ind blandt skovens træer.


Villa Herlev

Denne tilbygning til en mindre gård udenfor København, er opbygget som en klassisk trælade der indskriver sig i et eksisterende, ældre bygningskompleks.

Huset kommer til at fremstå med en klar materialepalette af beton, stål og træ som skaber et groft og rustikt udtryk, der leder tankerne hen på traditionelle trælader. Husets inventar og detlajeringer i egetræ afbalancerer bygningens rustikke karakter.

Husets opføres med målet om den bedst mulige miljøprofil og det bedste indeklima og har derfor diffusionsåben trækonstruktion, er isoleret med træfibergranulat, malet med naturmaling


Earth pavilion | Design and construction

Ved Northside 2017 har omdrejningspunktet for Reværks input været det bæredygtige byggemateriale komprimeret moræneler. Med sin simple bearbejdningsproces og let tilgængelige råmateriale står pavillonen som en klar besked om styrken i brug af det forhåndenværende. Pavillonens reference til dets lokalitet, Aarhus, giver sig til kende i brugen af materialer. Blåler fra Frederiksplads i Aarhus og knust sømateriale fra Aarhus bugt er komprimeret til tre tunge elementer, der definerer barens indre, omsluttet af en let lammelstruktur i nordisk træ.

Efter festivalens afslutning er den sektionsdelte træstruktur nedtaget til genbrug ved næste års festival, imens den komprimerede lerjord fuldt ud tilbagegår til sin naturlige tilstand, som jordfyld på festivalspladsen, der fungerer som offentlig park årets Øvrige 362 dage. Pavillonen er designet og udført af tegnestuen.


Villa | Kokærvænget

Indplaceret i en bakkeskråning tager dette hus udgangspunkt i terrænets fald og skaber derved et hus som rummeligt er opdelt i flere niveauer, hvorfra naturen kan opleves. Huset er opbygget at to store fuldmurede vægskiver der strækker sig ud af bakken og indspænder lettere træpatier, der giver huset et varmt ydre.

Projektet har for tegnestuen taget udgangspunkt i studie af dansk 60’er og 70’er arkitektur og dennes klare tektonik. Derudover bruges byggeriet til indledende forsøg med dansk lerpuds på udvalgte overflader, der, sammen med husets fuldmuring, bevirker optimal fugthåndtering- det gode indeklima.


Childrens´s village | Stautrup

Børnebyen i Stavtrup søger overordnet set at adressere to presserende problematikker, der opstår ved tilblivelsen af en majoritet af nutidens børneinstitutioner — misforholdet
mellem institutioners størrelse og børns sociale trivsel, samt misforholdet mellem institutioners manglende materielle kvalitet og børns selvsagte behov for godt indeklima,
men også sansemæssig stimuli og udvikling.

En stor efterspørgsel på daginstitutionspladser besvares politisk med centralisering, i form af større og dermed mere økonomisk effektive institutioner. Modstridigt peger forskning på, at denne tendens har alvorlige konsekvenser for børns sundhed og trivsel.
Med afsæt i dette misforhold, arbejder projektet med strategisk fragmentering, med
landsbystrukturen som metafor.

For at højne institutionens indeklimatiske og sansemæssige kvalitet, arbejdes der i projektet med udgangspunkt i materialer og taktilitet — som særlig interesse med implementering af materialet komprimeret moræneler som bærende, konstruktivt materiale.


Rammed Earth Wall | Wadden Sea Center

I forlængelse af ReVærks udviklingsarbejde har tegnestuen rådgivet i brugen af lerjord og udført en plint-væg i materia-
let for JAC studios til deres udstilling på Vadehavscenteret i Ribe. Udstillingen er navngivet Vadehavsfortællinger og iscenesætter en række egnsspecifikke genstande, der har været en del vadehavsbefolkningens historie.

Som en naturlig forlængelse af udstillingens motiv, bliver den omkransende plint-væg i stampet lerjord en integret fortælling om vadehavsområdets geologisk opbygning. Dette dels igennem den konkrete brug af siltet lerjord fra vadehavsmarsken og dels, som abstraktion, igennem de synlige aflejringer i væggen, der graduerer fra farvetræk af blåler til den varmere rødler i toppen, med sporalske, mindre aflejringer af skaller.


Renovation | Langelandsgade

På Langelandsgade i Aarhus, har ReVærk tegnet energirenoveringen af en ældre murstensvilla fra 1913. Opdraget har været at skabe bedre udnyttelse af huset Øvre etage og udnytte loftrummet over. I projektet har ReVærk, i særdeleshed, haft fokus på, at åbne husets rum for, at skabe mere luftighed, men samtidig udøve stor nænsomhed overfor husets eksisterende, originale karaktertræk.


Villa Krebsen | Vejle

Igennem et løbende samarbejde, har ReVærk skitseret og designet interiør til den private Villa Krebsen i Vejle. Fokus har været at forene bygningens lette og tunge ele-
menter og skabe en indretning der materialemæssigt afbalancerer husets neutrale flader.

Gennemgående i husets rum er integreret faste inventarelementer i egetræ der danner rammer om ophold, opbevaring og bevægelse. Det faste inventar giver husets indretning sin identitet og sammenhængende materialelinje.


Earth Mirror

Earth Mirror, der er designet i samarbejde med designvirksomheden ENKL, er første led i en større fælles kollektion, med udgangspunkt i materialet ubrændt lerjord. Earth Mirror består af en cylendrisk base og rundet spejlfalde der, med deres skarpe geometri, står i kontrast til basens ukorente, taktile overflade i lerjord.

De forskellige designs har til hensigt, at sætte fokus på brugen af naturlige materialer i designproduktion og udvide kendskabet til den ubrændte lerjord specifikt. Earth Mirror har bl.a. været udstillet i Nytibo og vist i livsstilsmagasinet Bo Bedre.


Villa Lilletoften | Rodskov

Indplaceret i en sammenhængende vifte, har Reværk tegnet fire én-families huse i 1% plan, med udsigt over Kaløvig. Husene opføres som fire identiske huse, der igennem placering,
form, materialitet og detaljering udgør en harmonisk helhed. Husenes gennemgående træbeklædning skaber den udtryksmæssige sammenhæng, der forbinder boligernes
frem- og tilbagespring i facaden. Husenes tilbagetrukkede gavlfacade danner membran mellem husets sydøstvendte rum og den tilstødende ankomstvej. Samtidig giver dette
overdækning til den integrerede altan, der som forlængelse af stuen på 1. sal, giver adgang til den fulde udsigt over Kalø vig.

Bebyggelsen på Lilletoften er en del af et løbende samarbejde med et byggefirma med særligt fokus på det sunde byggeri. Med denne husrække har vi forsøgt at vise vejen
for hvordan bæredygtighed, moderne arkitektur og et sundt indeklima kan forenes. Ligeledes har vi til disse huse udviklet og specialremstillet akustik-listelofter.